DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

KARJERAS ATBALSTS

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni  2022./2023. mācību gadā ir pozitīvas un emocionāli drošas mācīšanās vides veicināšana ( individuālā karjeras atbalsta pieeja), karjeras vadības prasmju aktualizēšana mācību procesā, pedagogu savstarpējās sadarbības veicināšana mācību satura plānošanā un īstenošanā (karjeras jautājumu integrēšana).

Skolā strādā pedagogs karjeras konsultants. PKK sniedz atbalstu skolas administrācijai izglītojamo interešu un vajadzību apzināšanā un izglītības piedāvājuma veidošanā; līdzdarbojas, palīdzot pedagogiem attīstīt izglītojamo pašvadītas mācīšanās prasmi attiecībā uz karjeras mērķu izvirzīšanu un to sasniegšanu; veicina pedagogu savstarpējo sadarbību priekšmetu jomas ietvaros, iedodot instrumentus, kā identificēt karjeras vadības prasmes jaunajā kompetencēs balstītā saturā, un  sekojot mācību satura sasaistei ar turpmākās izglītības un darba ceļu; sniedz metodisku, informatīvu un konsultatīvu individuālo atbalstu izglītojamiem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai; sadarbībā ar vecākiem un priekšmetu skolotājiem modelē individuālu mācību plānu, gan izvēloties izglītības saturu pēc 9.klases, gan sniedzot atbalstu pārejai uz padziļinātajiem kursiem vidusskolas posmā; piesaista ārējos sadarbības partnerus dažādu mācību kursu īstenošanai un satura padziļinātai apguvei. Savā darbā PKK balstās uz izglītojamo spējām, interesēm un skolas piedāvājumu.

 

 

Karjeras attīstības atbalsts 2021.-2022.m.g.

Karjeras attīstības atbalsts 2020.-2021.m.g.

Karjeras attīstības atbalsts 2019.-2020.m.g.

Karjeras attīstības atbalsts 2018.-2019.m.g.

Karjeras attīstības atbalsts 2017.-2018.m.g.

Karjeras attīstības atbalsts 2016.-2017.m.g.