DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

KARJERAS ATBALSTS

 

2023./2024.mācību gads

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni  2023./2024. mācību gadā ir latviskās vides stiprināšana veiksmīgam mācību procesam, digitālo resursu izmantošana mācību procesa efektivitātei, pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide labbūtības veicināšanai izglītības iestādē.

Skolā strādā pedagogs karjeras konsultants. PKK sniedz atbalstu skolas administrācijai izglītojamo interešu un vajadzību apzināšanā un izglītības piedāvājuma veidošanā; līdzdarbojas, palīdzot pedagogiem attīstīt izglītojamo pašvadītas mācīšanās prasmi attiecībā uz karjeras mērķu izvirzīšanu un to sasniegšanu; veicina pedagogu savstarpējo sadarbību priekšmetu jomas ietvaros, iedodot instrumentus, kā identificēt karjeras vadības prasmes jaunajā kompetencēs balstītā saturā, un  sekojot mācību satura sasaistei ar turpmākās izglītības un darba ceļu; sniedz metodisku, informatīvu un konsultatīvu individuālo atbalstu izglītojamiem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai; sadarbībā ar vecākiem un priekšmetu skolotājiem modelē individuālu mācību plānu, gan izvēloties izglītības saturu pēc 9.klases, gan sniedzot atbalstu pārejai uz padziļinātajiem kursiem vidusskolas posmā; piesaista ārējos sadarbības partnerus dažādu mācību kursu īstenošanai un satura padziļinātai apguvei. Savā darbā PKK balstās uz izglītojamo spējām, interesēm un skolas piedāvājumu.

 

 

Karjeras izglītības programma

 


Individuālās karjeras konsultācijas

 

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola sniedz individuālās karjeras konsultācijas skolēniem un viņu vecākiem.

 

Pedagoģe karjeras konsultante Gunda Pastare

209. kabinets, Aveņu iela 40

Tālr. 27886197

e-pasts: pastare.g97@gmail.com

 


Skolēniem un vecākiem

 

 


 

Informācija par profesijām

prakse.lv

Profesiju pasaule

 


 

Karjeras izglītība

Karjeras izglītības mērķis ir organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu, nodrošinot izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei, plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, radīt pamatu savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām līdzsvarotu personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību.Karjeras izglītība ir harmoniski jāintegrē visā izglītības procesā, lai nodrošinātu plānotu un pēctecīgu pasākumu kompleksu, kas palīdzētu jauniešiem noteikt savas karjeras izglītības vajadzības, apzināti izvēlēties līdzekļus savas karjeras plānošanai, izmantojot izglītības procesa un programmas līdzekļus.

Karjera ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas dzīves gājums, kurā summējas visas indivīda dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības un darbs.

Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā trīs būtiski nosacījumi:

  • lai profesija būtu interesanta un saistoša,
  • lai profesija atbilstu spējām,
  • lai varētu atrast darbu šajā profesijā.

Karjeras konsultants ir speciālists, kurš konsultē, informē un izglīto cilvēkus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu karjeras plānošanā un veidošanā, kā arī palīdz attīstīt karjeras vadības, tai skaitā, darba meklēšanas prasmes.

Karjeras konsultants:

  • palīdz izglītojamajiem iegūt, izskaidrot un izmantot informāciju, kas ir būtiska viņu personīgās un sociālās, izglītības un karjeras attīstībai, palīdz apgūt karjeras vadības prasmes, izstrādāt rīcības plānu, motivējot uz aktīvo iesaistīšanos un virzot uz atbildīgu lēmumu pieņemšanu;
  • vada nodarbības, individuālās un grupu konsultācijas izglītojamajiem;
  • sniedz atbalstu vecākiem, skolotājiem, skolas vadībai un visām institūcijām, kas ir iesaistītas skolēnu personīgās un sociālās, izglītības un karjeras attīstības veicināšanā. Atbalsts attiecas uz skolas karjeras izglītības programmas izstrādi, pasākumu plānošanu un īstenošanu;
  • piedalās dažādu testu un citu vērtēšanas instrumentu izvēlē, lai nodrošinātu skolas karjeras izglītības programmas pasākumu attiecīgo mērķu sasniegšanu.

 


 

Ēnu diena 2024

Ik gadu skolēniem ir iespēja doties pie dažādu profesiju pārstāvjiem un ēnot viņus darbā. Liels prieks, ka arī mūsu skolas audzēkņi izmanto šo iespēju. Šogad, 2024.gada 4.aprīlī, skolēni ēnoja deputātus, grafisko dizaineri, drošības sistēmu tehniķi, farmaceitu u.c. profesiju pārstāvjus.

Galvenā skolēnu atziņa: lai sasniegtu vēlamo, ir jāmācās, cītīgi jāstrādā, jāsadarbojas komandā un jāpārzina pienākumi un likumi.

Sagatavoja: pedagoģe-karjeras konsultante Gunda Pastare

 

Latgales industriālā tehnikuma pārstāvja vizīte

2024.gada 3.aprīlī uz 12.klases stundu atnāca Latgales industriālā tehnikuma pārstāvis Ņikita. Viņš iepazīstināja skolēnus ar izglītības programmām, pastāstīja par iespējām ārpus mācībām, kā arī par darba un prakses iespējām.

Skolēni varēja uzdod sev interesējošus jautājumus, uzzināt par ERASMUS + piedāvājumu un Atvērto durvju dienām.

Sagatavoja: pedagoģe-karjeras konsultante Gunda Pastare

 

Izglītības iespējas 2024

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas skolēni 2024.gada 27.martā apmeklēja izglītības izstādi “Izglītības iespējas 2024”, kas norisinājās Daugavpils Zinātņu vidusskolas telpās. Izstādē piedalījās vairāk kā 30 izglītības iestādes no visas Latvijas, tāpat bija iespēja arī vairāk uzzināt par studiju kredītiem (pie A/S Swedbank pārstāves).

Skolēni piedalījās meistarklasēs un izpildīja dažādus uzdevumus. Viņiem bija iespēja uzzināt par privāto un valsts augstskolu uzņemšanas noteikumiem, studiju iespējām un pieejamajām programmām, budžeta vietām, tika sniegta informācija par apmaiņas programmām, sagatavošanos studijām un prakses iespējām, ārpusstudiju aktivitātēm.

Šādi pasākumi palīdz jauniešiem uzzināt par iespējām un apdomāt savu nākotnes karjeru.

Sagatavoja: pedagoģe-karjeras konsultante Gunda Pastare

Skolēnu vasaras nodarbinātības programma

Jauniešiem, kuri ir deklarēti Daugavpils pilsētā, būs iespēja piedalīties vasaras nodarbinātības programmā, ko organizē Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde «Jaunatnes lietu un sporta pārvalde». 

Reģistrācija vasaras nodarbinātībai notiks elektroniski mājaslapā www.jaunatne.daugavpils.lv sadaļā “Nodarbinātība”.

Elektroniskā reģistrācija jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem sāksies 17.februārī plkst.11.00 un turpināsies līdz 23.februārim (ieskaitot). Gadījumā, ja jaunietim 15 gadi paliek vasarā, viņš arī droši var pieteikties, jo galvenais, lai darba uzsākšanas brīdī jaunietim jau būtu vismaz 15 gadi.

Savukārt jauniešiem vecumā no 13 līdz 14 gadiem reģistrācija sāksies 2.martā plkst.11.00 un  turpināsies līdz 6.martam (ieskaitot).

Vairāk informācijas: www.jaunatne.daugavpils.lv 

 

Tikšanās ar pilotu skolas pārstāvi

8.februārī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā notika tikšanās ar pilotu skolas “ERIVA” pārstāvi. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar pilota profesijas īpatnībām, prasībām un iespējām apgūt šo profesiju Latvijā.

Pilota darbs ir noslēpums, jo pasažieri nevar redzēt lidmašīnas vadīšanas procesu. Skolēnu uzmanībai tika piedāvāti no pilota kabīnes uzņemtie video. Katrs varēja iedomāties sevi pilota vietā un piedzīvot lidojumu mākoņos, vērot saullēktu no pilota kabīnes, nolaist lidmašīnu uz nolaišanās joslas pludmalē. Videofilmas izraisīja lielu interesi, tāpēc skolēni uzdeva jautājumus par pilota profesijai nepieciešamajām  zināšanām un prasmēm, izglītības līmeni, darba  specifiku, uz kuriem saņēma izsmeļošas atbildes.

Vēl ilgi pēc pasākuma beigām pilota skolas pārstāvis atbildēja uz skolēnu jautājumiem individuāli. Tik pievilcīga ir pilota noslēpumainā profesija!

Informāciju sagatavoja: 12.d klases audzinātāja Oksana Staņeviča

Profesiju gadatirgus Daugavpilī

2024.gada 11.janvārī Daugavpils Kultūras pils 2.stāvā notika Profesiju gadatirgus, kurā 8.-12.klašu skolēni tikās ar darba devējiem, nozaru profesionāļiem.

Pasākumā piedalījās 17 dažādi uzņēmumi un iestādes, kuras pārstāvēja dažādas nozares: metālapstrādi, pārtikas rūpniecību, viesmīlību un tūrismu, ēdināšanas pakalpojumus, mežsaimniecību, enerģētiku, jūrniecību, izglītību, valsts aizsardzību, militārā jomu.

Pasākumā piedalījās arī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas 8.-12.kl.skolēni. Skolēni uzzināja par darba iespējām un vakancēm, kā arī varēja pārbaudīt savas zināšanas un iegūt dažādas balvas. Īpaši aktīvi bija 8.a klases skolēni, katrs ieguva pa maizes klaipam no Latvijas maiznieka. Savukārt 11.a klases skolēni diskutēja par vasaras darbu jauniešiem un arī par izaugsmes iespējām pie katra uzņēmēja. Izrādījās, ka ikviens no uzņēmējiem piedāvā iespēju gan iziet praksi, gan dažādu piestrādi jauniešiem bez pieredzes vasarā.

Īpaši saturīga diskusija skolēniem bija ar gastrobārs “Vēsma” pārstāvi Viktoru un A/S “Sadales tīkli” komandu. Lielākā daļa uzņēmumu – A/S “East metal”, SIA “Lagron”, SIA “Stars met”, SIA “Derex”, SIA “Rem Pro” – ieteica studēt inženierzinātnes.

Informāciju sagatavoja: pedagoģe–karjeras konsultante Gunda Pastare

Radošā domu darbnīca “Es būšu arhitekts!”

2023.gada 24.novembrī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas skolēni apmeklēja radošo domu darbnīcu jauniešiem “Es būšu arhitekts!” Rotko muzejā, ko vadīja arhitekte Baiba Vērpe.

Baiba ir Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes docētāja. Vairākus gadus viņa strādā kā praktizējoša arhitekte, šogad ieguva doktora grādu zinātnē. Baiba ļoti aizraujoši dalījās pieredzē un pastāstīja par savu profesijas izvēli, studijām un darba gaitām, kā arī publikācijām par arhitektūru.

Darbnīcas laikā bija iespēja uzzināt vairāk par publicistiku, jo katram dalībniekam bija jāveido stāsts par arhitektūru. Praktiskajam darbam tika izmantota “Martinsona māja”, ko darbnīcas dalībnieki varēja apskatīt un izpētīt ne tikai no ārpuses, bet arī iekštelpās. Arhitekte iemācīja palūkoties uz ēku no citas perspektīvas, pievērst uzmanību vēsturei, detaļām un kopējai izjūtai.

Informāciju sagatavoja: pedagogs – karjeras konsultants Gunda Pastare

Pašvaldības policijas apmeklējums

2023.gada 23.novembrī Daugavpils Draudzīgās aicinājuma vidusskolas 4.c klases skolēni devās ekskursijā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības policiju, kur tikās ar Nodaļas profilaktiskajā darbā ar jaunatni darbiniekiem.

Policisti iepazīstināja bērnus ar pašvaldības policijas darbu mūsu pilsētā, policijas dažādām nodaļām, pastāstot par katras nodaļas darba specifiku. Tika pārrunāta bērnu uzvedība uz ielas, atgādināti ceļu satiksmes noteikumi, it īpaši ceļu un krustojumu šķērsošana. Speciāli bija sagatavoti videomateriāli par dažādiem ceļu satiksmes negadījumiem, ko fiksēja pilsētā izvietotās videonovērošanas kameras. Tas piesaistīja bērnu uzmanību un atstāja lielu iespaidu.

Bērniem arī bija iespēja iepazīt pašvaldības policista ikdienas speciālo ekipējumu – sākot ar stipru, spožu lukturīti, bruņuvesti, speciālo policista steku un beidzot ar specializētu metāla detektoru. Bija arī iespēja iesaistīties diskusijā ar policijas darbiniekiem, uzdot sev interesējošus jautājumus, kā arī mēģināt atbildēt uz policistu jautājumiem. Skolēni ļoti aktīvi iesaistījās diskusijā, uzdeva daudzus un dažādus jautājumus, uz kuriem saņēma pamācošas, lietderīgas un interesantas atbildes.

Nodaļas profilaktiskajā darbā ar jaunatni darbinieki bija sagatavojuši dāvanas skolēniem – speciālu uzlīmi ar policijas logo, kā arī bukletu ar lietderīgu informāciju par drošības jautājumiem. Pasākuma nobeigumā bērni nofotografējās ar policijas darbiniekiem.

Paldies Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai un Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas sociālajai pedagoģei Ludmilai Voicehovskai par iespēju iepazīt policista ikdienu! 

Sagatavoja: 4.c klases audzinātāja N.Semjonova

“Karjeras oktobris” un Karjeras nedēļa 2023 “Tavs prasmju portfelis”

Oktobris ir Karjeras mēnesis ne tikai tāpēc, ka tajā jau vairākus gadus norisinās Karjeras nedēļa, bet arī tāpēc ka skolēni un skolotāji izmanto rudenīgo laiku mācību ekskursijām, dažādu tikšanos organizēšanai un arī kopīgiem pasākumiem.

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, ko Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem. Tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas, ar karjeras izglītību saistītas tēmas – darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā iegūto zināšanu un prasmju pielietojums izvēlētajā nozarē.  Karjeras nedēļas mērķis ir aktualizēt savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas profesionālās dzīves veidošanā. Katru gadu Karjeras nedēļa veltīta citam tematam (piemēram, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, uzņēmējspēju izzināšanai, u.c.). Šogad Karjeras nedēļa tika organizēta jau 11. reizi.

Šogad Karjeras nedēļā ar nosaukumu “Tavs prasmju portfelis” tika akcentēta prasmju pilnveide caur dažādām aktivitātēm, iepazīstot un atklājot dzīvei un karjerai noderīgas prasmes (katrai dienai sava prasmju grupa – caurviju, starppersonu, personīgās, IT, profesionālās prasmes). VIAA organizēja tiešsaistes lekciju par konkurētspējīgām prasmēm, kuru var noskatīties atkārtoti FB kontā “Tavai Karjerai”, norisinājās IT eksāmens.

Arī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas skolēni un skolotāji piedalījās Karjeras nedēļas pasākumos. Skolēni devās mācību ekskursijās, apmeklēja pilsētā pieejamos pasākumus, skolotāji vadīja tematiskās mācību stundas, organizēja tikšanās ar profesiju pārstāvjiem.

Karjeras nedēļas atklāšanas pasākumā piedalījās mūsu skolas 7. un 8.klašu skolēni. Viņiem bija iespēja uzzināt vairāk par prasmēm, kas nepieciešamas uzņēmējam darba tirgū un biznesa vidē. Tāpat jaunieši strādāja praktiski, diskutēja un ģenerēja radošas idejas saviem uzņēmumiem, izmantojot spēles. Jaunieši aktualizēja savas prezentēšanas prasmes.

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas 8.klašu skolēnu komanda ieguva pateicību “Pilsētas karjeras spēlē” 19.oktobrī, kurā komandas no katras skolas pildīja dažādus karjeras vadības prasmju uzdevumus un sacentās zināšanās par karjeras jautājumiem.

2023.gada 19.oktobrī Daugavpils Draudzīgā aicinājumā vidusskolā, Valmieras ielā 5, viesojās VUGD pārstāvji ar lekciju “Kā rīkoties, ja noticis ceļu satiksmes negadījums” 10.-12.klašu skolēniem. Lektore pastāstīja, ko dara ugunsdzēsēji izsaukumos un kā rīkoties, ja ir noticis nelaimes gadījums uz ceļa. Lai kļūtu par ugunsdzēsēju ir nepieciešama drosme, atbildība un fiziskā sagatavotība.

1.-4. klašu izglītojamajiem tika piedāvātas radošās darbnīcas, lai veidotu labāku izpratni par dažādām profesijām. Valmieras ielā 5 un Aveņu ielā 40 radošās darbnīcas pašiem mazākajiem novadīja skolēnu pašpārvaldes dalībnieki. Skolēni izzināja savas intereses, iemaņas un prasmes.

20.oktobrī skolā viesojās arī LU pārstāvji, kas vidusskolas skolēniem pastāstīja par studiju iespējām, atbildēja uz interesējošiem jautājumiem.

Visu oktobri notika dažādas tematiskās klases stundas un skolēni iepazina profesijas un vecināja savu prasmju attīstību.

Sagatavoja: pedagoģes – karjeras konsultantes M.Pučka un G.Pastare

Izzinām pavāra profesiju

Karjeras nedēļas ietvaros 1.a klasē notika klases stunda, kurā tika uzaicināta skolēna māmiņa. Viņa strādā par pavāru. Labprāt atnāca uz stundu un praktiski darbojās ar skolēniem. Skolēni daudz uzzināja par pavāra profesiju, minēja darbarīkus, ēdienus. Pavāram līdzās bija palīgos jaunie pavāri, kuri centās apgūt pavārmākslu. Beigās notika deserta degustācija. Visi bija laimīgi un priecīgi.

Paldies vecākiem, kuri ir tik atsaucīgi. 

Sagatavoja: 1.a klases audzinātāja Alīna Šumilo

Karjeras nedēļa 2023 «Mans prasmju portfelis»

 

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas Karjeras nedēļas plāns pieejams šeit

 

 

 

 


 

 

Karjeras attīstības atbalsts 2022.-2023.m.g.

Karjeras attīstības atbalsts 2021.-2022.m.g.

Karjeras attīstības atbalsts 2020.-2021.m.g.

Karjeras attīstības atbalsts 2019.-2020.m.g.

Karjeras attīstības atbalsts 2018.-2019.m.g.

Karjeras attīstības atbalsts 2017.-2018.m.g.

Karjeras attīstības atbalsts 2016.-2017.m.g.