DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

Lai sniegtu izglītojamajiem iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes, atklāt un attīstīt radošās spējas, Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā tiek īstenotas interešu izglītības programmas.
 

Kulturizglītības programmas

 

Dejas māksla

 • Latviešu tautas dejas (Aveņu iela 40, Valmieras iela 5)
 • Mūsdienu dejas (Aveņu iela 40)
 • Sporta deju pamati (Valmieras iela 5)
 • Sporta deju pulciņš “Zemgalīte” (Aveņu iela 40)
 • Deju pulciņš “Soli pa solim” (Aveņu iela 40)
 • Deju nodarbības “Ritmika”  (Tartu iela 8, Stāvā iela 41, Raipoles iela 8)

 

Nodarbībās tiek attīstītas bērnu kustības funkcijas, profesionālās dotības, formēta muzikāli ritmisku kustību koordinācija. Tiek veidots dejotāja pamats – pareiza stāja, pareizas kāju, roku, galvas pozīcijas. Dejošana grupā palīdz iemācīt dalībniekiem ar cieņu izturēties citam pret citu, attīsta savstarpējo sapratni. Tas uzlabo bērna psihisko un fizisko veselību.
 

Mūzika

 • Koris (Aveņu iela 40)
 • Mazais koris (Valmieras iela 5)
 • Vokālais ansamblis (Aveņu iela 40, Valmieras iela 5)

 

Programma ir saistīta ar valsts īstenojamās muzikālās izglītības mērķiem un uzdevumiem. Tā ietver dalībnieku muzikalitātes attīstību, vokālo iemaņu un kolektīvās muzicēšanas apguvi. Attīsta dalībnieku prasmi uztvert un izjust skaisto sevī, sabiedrībā un dabā un rosina iesaistīties kultūrvides veidošanā. Programma veicina bērnu iesaistīšanos mūzikas kultūras mantojuma apzināšanā, mūsdienu mūzikas apguvē un integrēšanos sabiedrības kultūras dzīves norisēs.
 

Vizuālā un lietišķā māksla

 • Vizuālās mākslas pulciņš “Dekors” (Aveņu iela 40)
 • Vizuālās mākslas pulciņš “Varavīksne” (Aveņu iela 40)
 • Rokdarbu pulciņš “Papīra plastika” (Valmieras iela 5)
 • Alternatīvais stils ( Valmieras iela 5)

 

Pulciņa dalībnieki, veidojot darbus,  iegūst dažādas iemaņas, attīsta savas radošās spējas, mācās saskatīt skaisto, redzēt pasauli caur dvēseli. 
 

Teātra māksla

 • Skolas teātris (Aveņu iela 40)
 • Pulciņš “Publiskā runa” (Aveņu iela 40)
 • Pulciņš “Teātra karuselis” (Valmieras iela 5)
 • Pulciņš “Skatuves runa” (Valmieras iela 5)
 • Pulciņš “Teātra māksla” (Raipoles iela 8)

 

Bērni un jaunieši, darbodamies teātra mākslas jomā, padziļināti iepazīst sevi gan kā fiziskas būtnes, gan kā garīgas personības, gan kā sabiedrības locekļi, viņi iemācās saprast un novērtēt savu un līdzcilvēku vienreizīgumu. Trenējot runu un aktieru meistarību, regulāri uzstājoties publikas priekšā, audzēkņi apzinās savas spējas un talantus, stiprās un vājās puses, attīsta kritisko spriestspēju, izkopj daudzveidīgas komunikācijas un sadarbības prasmes, laika plānošanu, sevis disciplinēšanu, lēmumu pieņemšanu u.c.  
 

Tehniskā jaunrade

 

 • Pulciņš “Mazais tehnoprātnieks” (Stāvā iela 41)

 

Nodarbību laikā audzēkņi apgūst tehniskās jaunrades pamatus, pēta savas intereses un vajadzības.
 

Sporta izglītības programmas

 

 • Koriģējošā vingrošana (Aveņu iela 40)
 • Futbola pulciņš (Aveņu iela 40)
 • Sporta disciplīnas (Tartu iela 8)
 • Sporta spēles (Valmieras iela 5)
 • Kustības rotaļas un sporta spēles (Aveņu iela 40)

 

Nodarbību laikā tiek veicināta skolēnu fiziskā veselība. Viņi iepazīst dažādas sporta disciplīnas, apgūstot to pamatus. Dalībnieki aktīvi piedalās sacensībās un uzrāda labus rezultātus.

 

 

Citas izglītības programmas

 

 • Jauno ģeogrāfu klubs (Aveņu iela 40)
 • Skolēnu “Jaunatnes iniciatīvu klubs” (Valmieras iela 5, Aveņu iela 40)
 • Jaunais pētnieks (Valmieras iela 5)
 • SMU (Aveņu iela 40)
 • Interešu izglītības programma “Es – uzņēmējs” (Aveņu iela 40, Valmieras iela 5, Raipoles iela 8). Apmācības un rokasgrāmata nodarbību vadītājiem pieejama www.lpr.gov.lv.
 • Krievu valodas un kultūras apguve (Aveņu iela 40, Valmieras iela 5)

 

Darbodamies pulciņos, skolēni paplašina savu redzesloku, dadziļina stundās mācīto, attīsta un pilnveido petnieciskās, sadarbības prasmes un uzņēmējspējas.