DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Atbalsta komanda

 

Lai veiksmīgāk realizētu iekļaujošas izglītības mērķus un palīdzētu katram izglītojamam iegūt kvalitatīvu izglītību, Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā tika izveidota atbalsta komanda. Tās galvenais uzdevums ir veiksmīgāk plānot un organizēt pedagoģisko darbu ar izglītojamiem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību procesā.

Atbalsta komanda ir speciālistu grupa, kas sastāv no administrācijas pārstāvjiem, izglītības psihologa, speciālā pedagoga, sociālā pedagoga, pedagoga karjeras konsultanta, logopēda. Atbalsta komandas speciālisti savas kompetences ietvaros veic pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu izglītojamiem, iesaistot viņu vecākus, pedagogus, izglītības iestādes darbiniekus. Atbalsta komanda strādā: ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām; ar tiem, kas neattaisnoti kavē skolu; jaunatnākušiem bērniem, kuriem ir adaptācijas grūtības jaunajā skolā/klasē; bērniem un/vai vecākiem, kuri paši lūguši palīdzību kādam no atbalsta komandas speciālistam vai kuriem ir nepieciešama palīdzība; bērniem bāreņiem/bez vecāku gādības palikušajiem izglītojamiem u.c.

Atbalsta komandas speciālisti – logopēds un speciālais pedagogs – sagatavo rakstiskus atzinumus par izglītojamā izpētes rezultātiem, ja izglītojamais apmeklē pedagoģiski medicīnisko komisiju. Logopēds veic bērnu valodas traucējumu diagnostiku un korekciju. Konsultē skolotājus un vecākus par korekcijas darba norisi. Sociālais pedagogs iepazīstas ar ģimeņu sociālajiem apstākļiem, vēro tos. Prognozē iespējamās grūtības mācībās un saskarsmē nelabvēlīgu sociālu apstākļu gadījumā, plāno nepieciešamo atbalstu situācijas uzlabošanai, sadarbojas ar valsts un nevalstiskajām institūcijām izglītojamo sociālo vajadzību nodrošināšanā u.c. Pedagogs informē (mutiski un rakstiski) atbalsta komandas speciālistus par radušos problēmu vai jautājumu, kurā viņam nepieciešama palīdzība, sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām. Speciālais pedagogs palīdz izglītojamiem ar speciālām vajadzībām apgūt izglītības programmā paredzēto mācību saturu mācību stundu laikā un individuālajās nodarbībās.

Visi atbalsta komandas dalībnieki sadarbojas, sniedz viens otram nepieciešamo informāciju un rekomendācijas izglītības procesa organizēšanā. Nepieciešamības gadījumā iesaka ārsta konsultācijas vai papildus koriģējošas nodarbības (piemēram, baseina apmeklējumu, koriģējošo vingrošanu u.c.). Sniedz informāciju vecākiem un skolotājiem par atbalsta komandas izstrādātajām rekomendācijām.

Atbalsta komandas speciālisti sadarbojas ar izglītojamo vecākiem, uzklausa vecākus, korekti atbild uz viņus interesējošiem jautājumiem, kā arī noskaidro vecāku vēlmes un intereses bērnu izglītošanas jautājumos. Pārrunā ar vecākiem izglītojamā attīstību, mācību sasniegumus un/vai uzvedības problēmas. Iesaista vecākus lēmumu pieņemšanas procesā.

Atbalsta komandas sēdes notiek regulāri, 2 reizes mēnesī (pēc nepieciešamības var būt arī biežāk) trešdienās. Tikšanās reizēs tiek apspriesti aktuālie jautājumi, izskatītas sūdzības, ziņojumi, konfliktsituācijas, iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanas gadījumi u.c. un tiek meklēti efektīvākie risinājumi. Situācijas tiek izskatītas visu iesaistīto pušu klātbūtnē – skolēni, vecāki, klases audzinātājs, skolas vadība.

 

Kādos gadījumos var vērsties pie atbalsta komandas speciālistiem

 

Speciālais pedagogs

 • Veic izglītojamo izpēti.
 • Izvērtē skolēnu speciālās vajadzības, mācīšanās grūtības un iesaka iespējamos palīdzības veidus.
 • Organizē individuālu vai grupu speciālās korekcijas darbu.
 • Palīdz apgūt mācību programmu.

 

Psihologs

 • Strādā ar bērnu un ģimeni individuāli.
 • Piedāvā skolotājiem un vecākiem efektīvākas metodes, kā risināt skolēna mācību un uzvedības problēmas.
 • Novērtē bērna prasmi organizēt mācību darbu.
 • Palīdz izprast, kā bērna attīstība ir saistīta ar mācību procesu un uzvedības īpatnībām.

 

Sociālais pedagogs

 • Informē un sniedz palīdzību sociālajos jautājumos.
 • Izvērtē problēmu un palīdz to risināt.
 • Aizsargā bērna tiesības sociālajās institūcijās.
 • Uzklausa, novēro, informē, konsultē, sniedz atbalstu.

 

Logopēds

 • Diagnosticē skolēniem runas, rakstīšanas, lasīšanas traucējumus;
 • Dod metodiskos norādījumus, kā šos traucējumus novērst.
 • Konsultē vecākus, skolēnus, skolotājus, ja ir runas, lasīšanas, rakstīšanas traucējumi.
 • Vada nodarbības, lai novērstu traucējumus.

 

 

 

Mēs turpināsim atbalstīt skolēnus!

 

Mūsu skola četrus gadus piedalījās Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Individuālo atbalstu ārpus mācību stundām saņēma skolēni, kuriem ir grūtības mācību satura apguvē, saskarsmē, kā arī ir uzvedības problēmas, un kuriem ir  risks nepabeigt skolu. Projekta ietvaros mūsu skolēni varēja saņemt arī psiholoģisko un sociālo atbalstu. 2022./2023. mācību gadā 1.semestrī projekts ir beidzies. 

2.semestrī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas skolotāju un atbalsta personāla komanda turpinās sniegt atbalstu skolēniem, kuriem pēc 1.semestra rezultātiem ir nepietiekams zināšanu līmenis. Šiem skolēniem tiek piedāvāti mācību priekšmetu skolotāju, skolotāja palīga konsultācijas. Strādājot gan individuāli, gan grupās ar skolotāju, skolēniem  ir laba iespēja saņemt palīdzību mācību vielas apguvē, paskaidrojumus mājas darbu izpildē, kā arī ir iespēja sagatavoties pārbaudes darbiem. Skolas psihologi un sociālie pedagogi arī turpina (pēc nepieciešamības) sniegt atbalstu skolēniem, lai risinātu to personīgas grūtības mācību procesā, saskarsmē, uzvedībā. Cerams, ka sadarbībā ar visām iesaistītajām pusēm – skolas pedagogiem, atbalsta komandas speciālistiem, administrāciju  un skolēnu ģimeni – tiks sasniegts vēlamais rezultāts. Lai visiem veicās 2.semestrī!

Informāciju sagatavoja O.Ivanova un  A.Proščenko