DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Vēsture

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola ir Daugavpils pilsētas Domes dibināta un Izglītības pārvaldes padotībā esoša vispārējās izglītības iestāde.

Jaunā mācību iestāde tika izveidota Daugavpils pilsētu skolu tīkla optimizācijas procesā, apvienojot vienā lielā struktūrā Daugavpils 16.vidusskolu, Daugavpils 17. vidusskolu, Daugavpils 7. pirmsskolas izglītības iestādi, Daugavpils 5. pirmsskolas izglītības iestādi un Daugavpils 3. pirmsskolas izglītības iestādi.

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola īsteno vispārējās vidējās izglītības klātienes un neklātienes programmas, pirmsskolas izglītības programmas, kā arī interešu izglītības programmas.

Ar  2022.gada 1.augustu par Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas direktoru iecelta Kristīna Ivancova.

2023.gada septembrī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā mācības uzsāka 1772 audzēkņi (vispārējās vidējās izglītības programmas — 1197, pirmsskolas izglītības programmas — 575).

 

Skolas  misija

Sniegt  iespēju katram izglītības procesa dalībniekam realizēt savas radošās un prāta spējas, sekmējot izglītojamo kompetenču attīstību, lai sagatavotu viņus veiksmīgai karjerai un turpmākajai dzīvei.

 

Skolas vīzija

Daugavpils pilsētas Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola ir atpazīstama, atvērta dialogam un sadarbībai, valstī augsti novērtēta izglītības iestāde, kura nodrošina izglītojamo izaugsmi, garīgo, radošo un fizisko attīstību.

 

Skolas  vērtības

Cieņa. Pieņemam citu cilvēku viedokļus un uzskatus.

Atbildība. Esam atbildīgi par savu darbu, sasniegumiem un savā ceļā izdarītajām izvēlēm.

Sadarbība. Svarīga sadarbība skolēns-vecāks-pedagogs-sabiedrība.

Radošums. Attīstām savas spējas un talantus, tos papildinot ar savām personiskajām sajūtām un izmantojam nākotnē.

Tradīcijas. Kopjam un veidojam  izglītības iestādes tradīcijas un esam mūsu pilsētas un valsts patrioti.

Darbs. Strādājam, lai sasniegtu katrs savus un kopīgos mērķus.

 

Prioritātes

  • Skola darbojas kā vienota komanda un mācīšanās organizācija, kur visi izglītības dalībnieki individuāli un kopīgi mācās, lai sasniegtu savus un kopējos mērķus.
  • Izglītības turpināšana Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā atbilstoši skolēnu interesēm un  karjeras izglītības integrācija mācību priekšmetos un audzināšanas aspektos.
  • Izglītības pieejamības un ieguves nodrošināšana visās izglītības programmās.
  • Izglītojamo pilsoniskās līdzdalības, lojalitātes un patriotisma veicināšana.