DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Bibliotēka

Bibliotēka ir 16.vidusskolas struktūrvienība un ir reģistrēta Bibliotēku reģistrā 2003.gada 10. novembrī ar Nr. BLB014

Skolas bibliotēkas darbības mērķis ir:

 1. Plānot un organizēt bibliotēkas darbību, grāmatu krājumu komplektēšanu, lai nodrošinātu izglītības procesa organizāciju atbilstoši Valsts vispārējās vidējas izglītības standartā noteiktajiem mērķiem, mācību priekšmetu programmām, un sadarbībā ar skolas kolektīvu palīdzēt realizēt skolas izglītības mērķus.
 2. Iekļaušanās kopējā bibliotēku informācijas sistēmā

Bibliotēkas galvenie uzdevumi:

 • nodrošināt bibliotēkas lietotājiem brīvu pieeju dažāda veida informācijai;
 • attīstīt skolēnu informācijas atrašanas, iegūšanas, kritiskas izvērtēšanas un lietošanas prasmes;
 • atbalstīt skolotājus mācību priekšmetu programmu īstenošanā un audzināšanas darbā.

Bibliotēka pilnībā nodrošina skolēnus un skolotājus ar nepieciešamo mācību literatūru un piedāvā lasītāju apkalpošanu, ņemot vērā lasītāju vajadzības un pieprasījumus.

 • Bibliotēkas krājuma skaits –39586 eks.
 • Lietotāju skaits – 792
 • Lasītāju rīcībā ir: nozaru un daiļliteratūras abonementa telpa, mācību grāmatu krātuves telpa, lasītava

Lietotājiem bibliotēkā ir:

 • uzziņu literatūra – enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas;
 • mācību grāmatas;
 • daiļliteratūra;
 • internets, 4 datori un printeris;
 • novadpētniecības materiāli;
 • karjeras izglītības materiāli;
 • katalogi, kartotēkas.

Lasītavā tiek piedāvāti: 27 periodikas nosaukumi, novadpētniecības materiālu mapes, interneta izmantošana.

Par abonētiem periodiskiem izdevumiem bibliotēkā 2022. gadam var palasīt šeit:

Tiek veidots krājuma elektroniskais katalogs.

Skolēnus un viņu vecākus, pedagogus, citus skolas darbiniekus un skolas absolventus apkalpos bibliotekāre Anastasija Leonova.

Kas ir vajadzīgs, lai kļūtu par bibliotēkas lasītāju?

Skolēniem jāatnes iesniegums no vecākiem, kā arī jāpaņem līdzi vēlēšanās lasīt, ziņkārība un aktivitāte.

Laipni lūdzam apmeklēt skolas bibliotēku darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Par bibliotēkas lietošanas kārtību var palasīt šeit:   

Pandemijas laikā esi atbildīgs un ievēro piesardzības pasākumus apmeklējot bibliotēku!

Aktivitātes

Grāmatu jaunumi decembrī:

 

 

 

 

 

Grāmatu jaunumi novembrī:

Visjaunākiem lāsītājiem

Tas ir interesanti:

 

 

Priekšmetu apguves palīdzēji:

 

Kompetenču izglītības plaukts:

«Ar mīlestību Latvijai» — grāmatu izstāde Latvijas Republika proklamēšanas dienai: