DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Arhivs pumpurs

2021./2022. mācību gads

Individuālais atbalsts skolēniem

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.

2021.-2022. mācību gada otrajā semestrī projekta PuMPuRS (atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai) ietvaros Daugavpils 16. vidusskolas 4 pedagogi turpina sniegt individuālās konsultācijas 17 skolēniem, kuriem ir dažāda rakstura grūtības mācībās, kā arī lai sniegtu atbalstu skolēniem, mazinot Covid-19 pandēmijas radīto seku ietekmi uz mācību satura apguvi un iesaisti izglītībā.Katra izglītojamā problēmu risināšanai nepieciešama individuāla pieeja un savlaicīgi preventīvie un intervences pasākumi.

 Katram “PuMPuRS” projektā iesaistītajam skolēnam tika izvērtēti mācību pārtraukšanas riski un izplānoti nepieciešami preventīvie pasākumi to mazināšanai, izstrādāts individuālais atbalsta plāns. Mūsu skolas pedagogi sniedz individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, kurus skolēnam ir grūtības apgūt, kā arī sniedz psihoemocionālu atbalstu – paaugstina skolēna motivāciju, palīdz noticēt saviem spēkiem, iedrošina turpmākajam darbam. Konsultatīvais atbalsts ir elastīgs un atbilstošs izglītojamā individuālajām vajadzībām.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā A.Proščenko

 

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.

2021./2022 mācību gadā Daugavpils 16.vidusskola jau ceturto gadu turpina īstenot projektu PuMPuRS, lai mazinātu ar mācībām un skolas vidi saistītus riskus. Projekta mērķgrupa ir 1.-12. klašu skolēni. Projektā ir iesaistīti 4 pedagogi, kuri sniedz individuālās konsultācijas 9 skolēniem. Mācību gada sākumā katram skolēnam tika izveidots individuālais atbalsta plāns, kurā noteikti mācību pārtraukšanas riski un paredzēti pasākumi to mazināšanai. Pedagogi sniedz atbalstu skolēniem mācību priekšmetos, kuros ir grūtības, palīdz mājas darbu izpildē, viņi sniedz arī psihoemocionālu atbalstu, iedrošina, paaugstina skolēnu  motivāciju mācīties. 

Galvenais projekta fokuss ir ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšana, kas veido atbalstošu un iekļaujošu vidi ikvienam izglītojamam.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā A.Proščenko

 

2020./2021. mācību gads

 

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

Veiksmīgi noslēdzās trešais gads – tik ilgi Daugavpils 16. vidusskola īsteno projektu PuMPuRS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.   Projektā iesaistītie pedagogi – Valentīna Lipkoviča,  Svetlana Zarjanova,  Ludmila Budreviča,  Ludmila Voicehovska, Jeļena Sardiko – sniedza individuālās konsultācijas 14 skolēniem gan attālināti, gan klātienē, atbilstoši epidemioloģiskai situācijai valstī. Pateicoties projekta ietvaros sniegtajām konsultācijām, vairāki skolēni spēja iegūt pamatizglītību. Dažiem skolēniem uzlabojās gan mācību sasniegumi, gan komunikācijas spējas, paaugstinājās pašvērtējums.Daļai skolēnu bija nepieciešams psihoemocionāls atbalsts, ko pedagogi spēja nodrošināt, jo ir izveidojušās savstarpējās uzticamas attiecības. Skolēni paši atzīst, ka sniegtās konsultācijas bija ļoti nepieciešamas un lietderīgas. Tās ļāva  mazināt attālināto mācību negatīvo ietekmi uz skolēnu emocionālo veselību, grūtībām mācīties, nomāktību un depresiju. Pateicoties pedagogu  neatlaidībai un meistarībai tika pārvarētas gan komunikācijas, gan tehniskā rakstura, gan psihoemocionālās grūtības. Visi 14  projektā PuMPuRS iesaistītie skolēni veiksmīgi pabeidza šo mācību gadu. Visiem – gan pedagogiem, gan skolēniem, gan vecākiem – ir liels gandarījums par paveikto!

Informāciju sagatavoja direktora vietniece izglītības jomā A.Proščenko

 

Skolēnu individuālais atbalsts attālināti un klatienē

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

 

2020./2021. mācību gada otrajā semestrī ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) ietvaros Daugavpils 16. vidusskolas pedagogi turpina sniegt individuālās  konsultācijas četrpadsmit 5.-9. klašu skolēniem, izmantojot elektroniskos saziņas rīkus (e­klasi, mobilo aplikāciju WhatsApp, Skype, ZOOM, e-pastu).  Konsultāciju laikā veiksmīga atbalsta sniegšanai tiek izmantoti dažādi mācību līdzekļi un digitālie resursi: mācību  grāmatas,  darba burtnīcas, uzdevumi.lv , soma.lv, YouTube u.c.

No 2021. gada 8. februāra skolai ir iespēja organizēt individuālās konsultācijas klātienē skolēniem, kuri ir pakļauti augstam priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam. Klātienes konsultāciju grafiks tiek veidots, skolas vadībai un atbalsta komandai izvērtējot katra izglītojamā individuālo situāciju. Klātienes konsultāciju laikā skola nodrošina epidemioloģiskās drošības pasākumus, telpā atrodas pedagogs un viens izglītojamais, kuri lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro divu metru distanci.

Neskatoties uz attālinātā mācību procesa tehniskā un emocionālā rakstura grūtībām, pedagogi vienmēr gatavi sniegt skolēniem savlaicīgu atbalstu, iedrošināt, palīdzēt atrisināt mācīšanās laikā radušās problēmas.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā A.Proščenko

 

Individuālais atbalsts skolēniem

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

 

2020.-2021. mācību gada otrajā semestrī projekta PuMPuRS (atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai) ietvaros Daugavpils 16. vidusskolas 5 pedagogi turpina sniegt individuālās konsultācijas 14 skolēniem, kuriem nepieciešams atbalsts mācīšanās procesā.  Katram “PuMPuRS” projektā iesaistītajam skolēnam skolā semestra sākumā  izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos preventīvos pasākumus šo risku mazināšanai.  

Projekts PuMPuRS ļauj nodrošināt individuālās konsultācijas arī attālināti. Tas ir liels atbalsts skolēniem, kuriem  attālināts mācību process sagādā grūtības. Bieži skolēni neprot plānot laiku, ir nepietiekams digitālo prasmju līmenis, zema mācīšanās motivācija, nav iemaņu strādāt patstāvīgi.

Problēmu novēršanā ir ļoti svarīga sadarbība ar izglītojamā vecākiem. Pedagogi informē un konsultē vecākus vai aizbildņus mācību un audzināšanas jautājumos un iesaista vecākus vai aizbildņus, speciālistus pedagoģiskajā procesā. Tiek meklēts komplekss risinājums, lai savlaicīgi  sniegtu atbalstu un nodrošinātu individuālo darbu ar izglītojamo.

Individuālo nodarbību laikā pedagogi paaugstina skolēnu motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.

Mūsu skolas pedagogi ne tikai sniedz konsultācijas, bet arī paši paaugstina savu  profesionālo kompetenci – apmeklē kursus, piedalās semināros, supervīzijās, darbnīcās.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā A.Proščenko

 

Skola īsteno projektu PuMPuRS

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

 

Jau trešo gadu Daugavpils 16. vidusskola īsteno projektu PuMPuRS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.  Mūsu skolas 4 pedagogi sniedz individuālās konsultācijas deviņiem 5.-12.klašu skolēniem. Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Individuālās nodarbības laikā pedagogi sniedz skolēniem atbalstu  gan mācību priekšmeta apguvē, gan mājas darbu izpildē, palīdz atrisināt psiholoģiska un emocionāla rakstura problēmas. Pedagogi organizē nodarbības balstoties  uz skolēnu individuālajām vajadzībām.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā A.Proščenko

 

2019./2020. mācību gads

 

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

 

2020.gada 10.-11. jūnijā  projekta PuMPuRS ietvaros mūsu skolas 24 pedagogi piedalījās  profesionālās kompetences pilnveides programmā “Sociāli emocionālās audzināšanas loma priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas mazināšanā izglītības iestādē”.

Pirmajā kursu dienā uzmanība tika veltīta pedagoga iekšējiem resursiem: optimisma loma un nozīme, pašsajūta kā iekšējais resurss. Arī tika pētīti praktiskie uzdevumi, kurus var izmantot darbā ar skolēniem. Otrajā tikšanās dienā Zoom platformā tika runāts par tēmām, kas saistītas ar skolēnu iekšējiem resursiem, par stresa ietekmi uz smadzenēm, kā arī par pieejamām atbalsta iespējām.  Starp abām tikšanās reizēm pedagogiem tika uzdots individuāli veicams mājas darbs.

Pateicamies par lielisko iespēju profesionāli pilnveidoties un atbalsta materiāliem! Liels paldies lektorēm Laumai Zubulei un Mairai Dzenei.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā A.Proščenko

 

 

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

Daugavpils 16. vidusskola jau divus gadus īsteno projektu PuMPuRS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.   Neskatoties uz to, ka valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija, projektā iesaistītie pedagogi – Valentīna Lipkoviča,  Svetlana Zarjanova,  Ludmila Budreviča,  Ludmila Voicehovska – sākot ar  23.martu sniedza individuālās konsultācijas attālināti. Komunikācijai tika izmantoti elektroniskie saziņas rīki: e-klase, mobilā aplikācija WhatsApp, Skype, e-pasts, Zoom u.c.  Konsultāciju plāna nodrošināšanai tika izmantotas mācību grāmatas, darba burtnīcas, uzdevumi.lv, soma.lv, YouTube u.c.  

Pēc pedagogu un skolēnu sniegtajām atziņām var droši apgalvot, ka šīs konsultācijas bija ļoti nepieciešamas un lietderīgas. Izglītojamie bija pārliecināti, ka saņems palīdzību, atbalstu, jo ar pedagogiem ir izveidojušās uzticamas attiecības. Skolēniem sniegtais atbalsts palīdzēja būt sekmīgiem, pārvarēt visas grūtības un veiksmīgi pabeigt mācību gadu. Viena no pedagogiem uzskata, ka, pateicoties projektam PuMPuRS, “izglītojamiem izaug spārni”.

Informāciju sagatavoja direktora vietniece izglītības jomā A.Proščenko

 

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

Otro gadu Daugavpils 16. vidusskola īsteno projektu PuMPuRS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Mūsu skolas pedagogi otrajā semestrī Valentīna Lipkoviča un Svetlana Zarjanova, psiholoģe Ludmila Budreviča un sociālā pedagoģe Ludmila Voicehovska sniedz individuālās konsultācijas 14 skolēniem no 5. līdz 12. klasei. Pedagogi un speciālisti sniedz  individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, atbalsta mājas darbu izpildē, sniedz emocionālu atbalstu, veido atbalstošu vidi. Šajā pusgadā PuMPuRS projekta ietvaros tiek organizēti dažādi 12 h kursi: februārī mūsu skolas pedagoģi apmeklēja kursus tēmā “Atbalstoša mācību vide — resurss izglītībā”. Martā notiek  kursi par tēmu “Individuāla un grupu konsultēšana — profesionālās darbības veids izglītībā” .

Paldies projekta īstenotājiem par iespēju profesionāli pilnveidoties un bagātināt prasmes darbam ar skolēniem. Kursos iegūtas zināšanas un prasmes palīdzēs dažādot un padarīs efektīvākas nodarbības ar izglītojamiem!

Informāciju sagatavoja direktora vietniece izglītības jomā A.Proščenko

 

 

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

Jau otro gadu Daugavpils 16. vidusskola īsteno projektu PuMPuRS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Mūsu skolas pedagogi Valentīna Lipkoviča un Svetlana Zarjanova, psiholoģe Ludmila Budreviča un sociālā pedagoģe Ludmila Voicehovska sniedz individuālās konsultācijas vienpadsmit 5.–12. klašu skolēniem. Pedagogi un speciālisti sniedz individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, arī palīdz mājas darbu izpildē un sniedz emocionālu atbalstu, lai paaugstinātu skolēnu motivāciju mācīties, komfortabli justies skolā. Sniegt pilnvērtīgu atbalstu un veidot sakārtotu, drošu vidi ir iespējams, tikai pastāvīgi sadarbojoties skolas administrācijai, skolotājiem, vecākiem, atbalsta personālam un citiem.

Informāciju sagatavoja direktora vietniece izglītības jomā A.Proščenko

 

 

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

 

21.augustā projekta PuMPuRS ietvaros mūsu skolā notika pirmā darbnīca, kurā piedalījās 23 pedagogi. Darbnīcas mērķis ir veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un  personalizētu pieeju izglītībā. Pedagogi mācījās, kā strādāt ar projekta PuMPuRS izstrādātajiem metodiskajiem atbalsta līdzekļiem, izmantot savā darbā dažādas mācību stundas struktūras un uzdevumus, lai identificētu un mazinātu PMP (priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas) riskus. Otrā tikšanās reize tiek plānota septembrī. Starp abām tikšanās reizēm pedagogiem ir uzdots individuāli veicams uzdevums. Pateicamies par lielisko iespēju profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem!

Liels paldies lektoram Rolandam Ozolam par jēgpilnām nodarbībām!

 Sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā A.Ivanova

 

 

 

 

 

Atgādinām vecākiem!!! Skolēni, kuriem ir risks nepabeigt skolu mācību grūtību vai citu iemeslu dēļ, var saņemt ES fondu finansētas individuālās konsultācijas mācību priekšmetos vai cita veida atbalstu.

Par šo iespēju aicinām interesēties skolā vai pašvaldībā!

 

 

 

* * *

 

2018./2019. mācību gada 2.semestrī Daugavpils 16.vidusskola turpina dalību projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/1/001). Projekta ietvaros konsultatīvo atbalstu saņem 9 skolēni, ar kuriem strādā  profesionāla pedagogu komanda: psihologs, sociālais pedagogs un dažādu  priekšmetu skolotāji.

Konsultatīvais atbalsts parasti ir tieši vai netieši vērsts uz to, lai skolēns sasniegtu vismaz lielāko daļu sekojošo mērķu.

 1. Izpratne. Pilnveidota izpratne par problēmu cēloņiem un attīstību.
 2. Attiecības ar citiem. Iegūta prakse labāk veidot un uzturēt attiecības ar citiem cilvēkiem.
 3. Sevis apzināšanās.
 4. Sevis pieņemšana. Spēja veidot un uzturēt pozitīvu attieksmi pret sevi.
 5. Pašaktualizācija. Virzība uz sava potenciāla pilnīgu izmantošanu un pilnveidi.
 6. Problēmu risināšana. Atbalsts to problēmu risināšanā, kuras konsultatīvā atbalsta saņēmējs nespēj atrisināt vienatnē.
 7. Psiholoģiska izglītība. Pieeju un tehniku apguve savas uzvedības izpratnei un kontrolei.
 8. Sociālo prasmju apguve.
 9. Kognitīvās izmaiņas.
 10. Uzvedības izmaiņas.
 11. Izmaiņas sistēmās. Sociālo sistēmu (piemēram, ģimenes) izmaiņu veicināšana.
 12. Dzīves vadības pamats.
 13. Kompensācija. To prasmju pilnveide, kas nepieciešamas, lai labotu iepriekš, neadekvātās uzvedības laikā, pieļautās kļūdas.
 14. Sociālā iekļaušanās. Vēlmes un spējas aktīvi iekļauties sabiedrībā.

 

Gribētos atzīmēt, ka ir pozitīva tendence: skolēniem uzlabojās vērtējumi dažos mācību priekšmetos, kļuva labāka saskarsme ar pedagogiem un klasesbiedriem.  Ir pozitīvi piemēri, kad uzlabojās ģimenes un skolas sadarbība.

Sagatavoja projekta koordinatore, direktora vietniece

izglītības jomā Aļona Ivanova

* * *

 

PuMPuRS projekta ietvaros 2019.gada 5.martā Rēzeknē notika konference “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Mūsu skola jau otro semestri īsteno projektu PuMPuRS. Konferences pirmajā daļā tika runāts par projekta mērķiem, uzdevumiem, dažādu skolu un pašvaldību pieredzi, par audzināšanu un sadarbību starp skolotāju, vecākiem, pilsētas institūcijām. Konferences otrajā daļā bija iespēja piedalīties darbnīcās un diskutēt par preventīvu darbu un starpinstitūciju sadarbību, par skolotāja lomu sabiedrībā un bērna dzīvē. Vienā no darbnīcas “Parunāsim” bija iespēja praktiski apgūt metodi Motivējoša intervija, kas atbalsta un rosina skolēnu pieņemt lēmumu. Konferences noslēgumā notika paneļdiskusija, kuras laikā varēja izteikt viedokli, uzdot jautājumus par turpmāko projekta PuMPuRS integrēšanu reģionā.

 

* * *

 

Jau otro mēnesi Daugavpils 16. vidusskola īsteno projektu PuMPuRS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.  Mūsu skolas 4 pedagogi sniedz individuālās konsultācijas 8 skolēniem no 5. līdz 12. klasei. Nodarbību laikā pedagogi konsultē skolēnus mācību priekšmetā, kā arī palīdz mājas darbu izpildē.Skolas psiholoģe organizē aktivitātes, lai paaugstinātu skolēnu motivāciju un pašvērtējumu, attīsta saskarsmes iemaņas un emocionālo inteliģenci. Pedagogu konsultatīvais atbalsts ir vērsts uz skolēnu individuālajām vajadzībām.

 

 

* * *

No 2018.gada 1.oktobra mūsu skola ir iesaistījusies projektā PUMPURS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, kuru īsteno izglītības kvalitātes valsts dienests no 2017. līdz 2022. gadam sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm. Projekta mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības un neiegūst izglītību. Mūsu skolas 4 pedagogi sniegs konsultācijas 8 skolēniem no 5. līdz 12. klasei. Projekta PUMPURS ilgtermiņa ieguvums ir atbalstoša skolas vide.