DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Arhivs Atbalsta komanda

 

 

Atbalsta komandas darbs attālinātajās mācībās (2020./2021. mācību gads)

 

Attālināts mācību process visiem rada gan jaunus izaicinājumus, gan dažādas problēmas – bērnu pasīvā attieksme pret mācībām, vecāku kontroles trūkums, grūtības ar informācijas tehnoloģijām u.c.

Lai palīdzētu skolēniem un to vecākiem pārvarēt grūtības un mācīšanās būtu veiksmīga, Daugavpils 16. vidusskolā aktīvi darbojas atbalsta komandas speciālisti. Īpaša uzmanība tiek veltīta skolēniem, kuri mācās pēc speciālās izglītības programmām (ar mācīšanās un valodas traucējumiem), un tiem, kam ir grūtības mācībās. Lai atbalstītu skolēnus, logopēds, psihologs,  speciālais un sociālais  pedagogs nodrošina viņiem individuālās konsultācijas, izmantojot elektroniskos saziņas rīkus (e-­klasi, mobilo aplikāciju WhatsApp, Skype, Zoom, e-pastu).

Speciālais pedagogs sniedz atbalstu pārbaudes un mājas darbu izpildē, kā arī piedalās stundās kopā ar izglītojamiem, lai palīdzētu apgūt mācību saturu.

Psihologs sadarbojas ar visām mērķgrupām: izglītojamiem, izglītojamo vecākiem, pedagogiem un skolas vadību. Īpaša uzmanība tiek pievērsta skolēniem, kuriem ir emocionāla rakstura grūtības, kā arī tiem, kam ir mācīšanās grūtības. Tiek sagatavoti  informatīvie materiāli par stresa, trauksmes mazināšanas paņēmieniem.

Logopēds izglītojamiem un vecākiem sagatavo un nosūta rekomendācijas, norādes uz digitālajiem resursiem, darba lapas, uzdevumus, ko veikt ar bērniem mājās, lai turpinātu bērnu lasītprasmes, rakstītprasmes, valodas un runas pedagoģiski koriģējošo darbu. Pēc nepieciešamības organizē individuālās konsultācijas Zoom platformā. Atgriezeniskās saites nodrošināšanai tiek izmantota e-klase.

Speciālais pedagogs seko tam, lai visi skolēni piedalītos mācību procesā, sniedz palīdzību problēmu rašanās gadījumos, attālināti konsultē skolēnus,  kā rīkoties sarežģītās situācijās attālināto mācību laikā. Viņš aktīvi sadarbojas ar vecākiem, informējot tos, ja skolēni savlaicīgi nepilda darbus, mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem.

Turpinās skolas sadarbība ar bāriņtiesu, sociālo lietu pārvaldi, pašvaldību un valsts policiju, izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības speciālistu.

Atbalsta komandas speciālisti  sniedz kvalitatīvu atbalstu gan skolēniem, gan vecākiem, gan pedagogiem.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā A.Proščenko