DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

PuMPuRS

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. 2022./2023. mācību gadā Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola turpina īstenot projektu PuMPuRS, lai mazinātu ar mācībām un skolas vidi saistītus riskus.

 Projektā ir iesaistīti 11 pedagogi, kuri sniedz individuālās konsultācijas 33 skolēniem. Tās tiek organizētas  balstoties  uz izglītojamo individuālajām vajadzībām un vērstas uz katra skolēna izaugsmi. Mācību gada sākumā katram skolēnam tika sastādīts individuāls atbalsta plāns, kurā aprakstīti mācību pārtraukšanas riski un pasākumi šo risku mazināšanai.

Pedagogi sniedz atbalstu skolēniem dažādos mācību priekšmetos, kuros ir grūtības vai ir iekavēta mācību satura apguve iepriekšējā izglītības posmā.  Skolēnu psihoemocionālo labklājību lielā mērā nosaka skolas vide un tajā gūtā pieredze, kas var ietekmēt skolēnu pašsajūtu un pašcieņu. Tāpēc ir svarīgi viņiem savlaicīgi sniegt  arī  psihoemocionālu atbalstu. Visbiežāk izmantotais atbalsta veids ir psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas. Tā ir laba iespēja palīdzēt skolēniem, kuriem ir personīgas grūtības mācību satura apguvē, saskarsmē, kā arī ir uzvedības problēmas. Projekta ietvaros turpinās pastāvīga sadarbība ar klases audzinātāju, skolēna ģimeni, skolas administrāciju un atbalsta personālu.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatores A.Proščenko un O.Ivanova