DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

PuMPuRS

Individuālais atbalsts skolēniem

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.

2021.-2022. mācību gada otrajā semestrī projekta PuMPuRS (atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai) ietvaros Daugavpils 16. vidusskolas 4 pedagogi turpina sniegt individuālās konsultācijas 17 skolēniem, kuriem ir dažāda rakstura grūtības mācībās, kā arī lai sniegtu atbalstu skolēniem, mazinot Covid-19 pandēmijas radīto seku ietekmi uz mācību satura apguvi un iesaisti izglītībā. Katra izglītojamā problēmu risināšanai nepieciešama individuāla pieeja un savlaicīgi preventīvie un intervences pasākumi.

 Katram “PuMPuRS” projektā iesaistītajam skolēnam tika izvērtēti mācību pārtraukšanas riski un izplānoti nepieciešami preventīvie pasākumi to mazināšanai, izstrādāts individuālais atbalsta plāns. Mūsu skolas pedagogi sniedz individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, kurus skolēnam ir grūtības apgūt, kā arī sniedz psihoemocionālu atbalstu – paaugstina skolēna motivāciju, palīdz noticēt saviem spēkiem, iedrošina turpmākajam darbam. Konsultatīvais atbalsts ir elastīgs un atbilstošs izglītojamā individuālajām vajadzībām.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā A.Proščenko