DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

2022.-23. m.g. Erasmus+

Erasmus+ projekta “Future skills for future school” aktivitāte Limasolā (Kiprā)

Erasmus+ projekts “Future skills for future school. School education staff mobility” Nr. 2022-1-LV01-KA122-SCH-000070247

 

Erasmus+ projekta “Future skills for future school”  ietvaros no 2023. gada 09. līdz 16.jūlijam Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas bioloģijas skolotāja Marina Pučka  un psiholoģe Jeļena Kaļiņina apguva vienas nedēļas apmācības kursu “Erasmus+ course fee ‘English for Educators: advance your career (level I)”, kurš tika īstenots Limasolā (Kiprā). Projektā piedalījās 26 dalībnieki no Latvijas, Somijas, Vācijas, Polijas, Slovēnijas, Slovākijas, Francijas, Zviedrijas un Lietuvas.

Kursa aktivitātes paredzēja angļu valodas līmeņa paaugstināšanu un zināšanu pielietošanu garīgās veselības, mācīšanās un uzvedības jomā. Mācību mobilitātes laikā notika vairākas lekcijas un veikti praktiskie uzdevumi par tematiem:

 • Valodu apguves procesa posmi. Komunikācijas angļu valodā prasmes uzlabošana.
 • Valodu prasmju attīstīšana: mācīties, kā mācīties. Izpratnes veidošana par angļu valodas struktūru, vārdu krājuma un plūduma attīstīšana.
 • Mācību paņēmieni un metodes: rakstīšanas prasmju attīstīšana, saskaņotība un kohēzija. Runātāja pašapziņas (angļu valodā) paaugstināšana gan izglītības, gan profesionālajā vidē.
 • Mācību paņēmieni un metodes: lasīšanas prasmju attīstīšana – skenēšana. Spēja piedalīties lietišķās sanāksmēs, kurās angļu valoda ir oficiālā valoda.
 • Pašapziņas veidošana; angļu valodas izmantošana oficiālajos pasākumos, t.i., sanāksmēs, klasē, konferencēs. Sadarbības iespēju izmantošana ar vienaudžiem starptautiskā līmenī.
 • Mācību programma un uzdevumi.

Pasākuma laikā dalībnieki  ne tikai aktualizēja  un paaugstināja angļu valodas prasmes, bet arī ieguva dažādas idejas par mācīšanas iespējām un metodēm, kuras var izmantot gan turpmākajā darba skolā, gan padalīties ar saviem kolēģiem.

Mobilitātes noslēgumā tika saņemts sertifikāts «English for Educators: advance your career (level I)» par dalību apmācības programmā 50 stundu apjomā.

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas projektu “Future skills for future school. School education staff mobility” (Nr. 2022-1-LV01-KA122-SCH-000070247) līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Informāciju sagatavoja DDAV skolotāja Marina Pučka un psiholoģe Jeļena Kaļiņina

 

Erasmus+ projekta «Switch to a bike. Protect your home» aktivitāte Polijā

Erasmus+ projekta «Switch to a bike. Protect your home» ietvaros no 2023. gada 21.maija līdz 29. maijam Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas sākumskolas skolotāja Karīna Gomola apguva apmācības kursu, kura galvenās izvirzītās problēmas, ar kurām saskaras mūsdienu cilvēki, ir klimata pārmaiņas, zaļais transports, digitālo kompetenču attīstība. Projektā piedalījās Polijas, Ungārijas, Latvijas, Lietuvas, Slovākijas, Portugāles, Čehijas valstu pārstāvji, kopā 42 dalībnieki.

Kursa aktivitātes paredzēja angļu valodas līmeņa paaugstināšanu un prasmes ieviest jaunas idejas, nodarbības tika realizētas, izmantojot mūsdienīgas idejas un ierīces. Visas kursa aktivitātes notika saskaņā ar tā programmu: pastaiga pa pilsētu Wierzchosławice, Tarnovu un Krakovu ar karti papīra veidā, ar mobilajām lietotnēm, attīstījām prasmes strādāt internacionālā komandā, darbojoties pāros un komandās, dažādas citas aktivitātes.

Apmācību noslēgumā tika saņemts sertifikāts par dalību apmācībās.

Sagatavoja sākumskolas skolotāja K.Gomola

 

Erasmus+ (KA 2) projekts “Ceļš uz zaļo nākotni”

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) Maza mēroga partnerības projekta skolu  izglītības sektora projekts “ROAD TO GREEN FUTURE ” («Ceļš uz zaļo nākotni»). Līgums Nr. 2022-1-LV01-KA210-SCH-000082391 (ID Nr. KA210-SCH-B3608098).

 2023. gada maijā Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola uzsākusi Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) Maza mēroga partnerības projekta skolu izglītības sektora projekta “ROAD TO GREEN FUTURE ” («Ceļš uz zaļo nākotni») īstenošanu.

Projekta mērķi un prioritātes ir:

 • ekoloģijas, vides aizsardzība un cīņa pret klimata pārmaiņām;
 • Eiropas kopīgas vērtības, pilsoniskā līdzdalība un līdzdalība izglītības procesos: atbalsts skolotājiem, skolu vadītājiem un citiem pedagogu amatiem;
 • globālās vides aizsardzības problēmu apzināšana;
 • jaunās mācīšanās un mācīšanas metodes;
 • ilgtspējīga attīstība un izglītības iestāžu sociālās atbildības veicināšana;
 • pedagogu, skolēnu un vecāku sadarbības veicināšana ekoloģiskos jautājumos;
 • pedagogu un skolēnu izpratnes attīstība par Eiropas skolu izglītības sistēmām un ārpusskolas aktivitātēm;
 • ārvalstu pedagogu labās prakses piemēru pārņemšana.

Mērķi ir tieši saistīti ar ES prioritātēm vides un klimata pārmaiņu apkarošanas jomā, Eiropas kopīgajām vērtībām un civilo līdzdalību, kā arī atbalstu skolotāju profesijām.

Projekts tika izveidots  atbilstoši 2021.-2027.gada Erasmus+ programmai un skolas attīstības plānam. Tajā piedalīsies 4 Eiropas valstis: Spānija, Itālija, Latvija un Turcija.

Erasmus+ (KA 2)  projekts “Ceļš uz zaļo nākotni”  tiek realizēts vairākos posmos: sagatavošanās, īstenošana (mobilitātes) un labās prakses pārņemšana, rezultātu pielietošana, semināri un publicitāte. Paredzēta dalībnieku uzstāšanās pieredzes apmaiņas semināros, konferencēs un atklātās stundās, plānota jauno materiālu un programmu izstrāde un aprobācija, notiks  informēšana par projekta gaitu dažādos medijos. Ārpusskolas aktivitātēs par ekoloģijas, vides aizsardzības un cīņu pret klimata pārmaiņām tiks iesaistīti pedagogi, vecāki, skolēni un sabiedrības pārstāvji.

Projekta kopējais finansējums ir 60 000,00 EUR (DDAV – 14 704,00 EUR). Projektu plānots īstenot līdz 2024.gada 31.decembrim.

Sagatavoja direktora vietniece pirmsskolas izglītības jautājumos,  projekta koordinatore Olga Dukšinska

 

Erasmus+ projekta “Future skills for future school” aktivitāte Kadisā (Spānijā)

Erasmus+ projekts “Future skills for future school. School education staff mobility” Nr. 2022-1-LV01-KA122-SCH-000070247

 

Erasmus+ projekta “Future skills for future school” ietvaros no 2023. gada 23. līdz 29.aprīlim Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas latviešu valodas skolotāja Irina Hiļmane un vēstures skolotāja Oksana Staņeviča apguva vienas nedēļas apmācības kursu “Sustainability – Teaching Eco Skills”, kurš tika realizēts Kadisā (Spānijā). Projektā piedalījās 15 dalībnieki no Latvijas (3), Grieķijas (4), Itālijas (3), Anglijas (2), Īrijas (1) un Vācijas (2).

Kursa aktivitātes paredzēja uzlabot angļu valodas prasmes, pievērst īpašu uzmanību ilgtspējīgam dzīvesveidam, piekrastes dabai un intensīvai tās izmantošanai, apgūt nākotnes prasmes, lai risinātu ar klimata pārmaiņām saistītas problēmas, kā arī gūt zināšanas, kā veiksmīgāk īstenot nākotnes nometni savā skolā (ārā nodarbības) un pārveidot to savām vajadzībām. Pasākuma laikā skolotāji guva jaukas idejas par mācīšanas iespējām un metodēm (megatrends), kuras var izmantot turpmākajā darba skolā un padalīties ar saviem kolēģiem. Arī guva informāciju par citu Eiropas valstu izglītības sistēmas īpatnībām un dalībnieku pieredzi, izveidoti kontakti ar jauniem sadarbības partneriem no Grieķijas.

Erasmus+ projekta “Future skills for future school. School education staff mobility” aktivitātes bija nepieciešamas un lietderīgas, jo mūsu skolas latviešu valodas skolotāja  Irina Hiļmane cieši sadarbojas ar ģeogrāfijas skolotāju, veidojot integrētās stundas un skolas līmenī organizējot pasākumus skolēniem, īpaši akcentējot tādas tēmas kā „Tīrā vide mums apkārt”, „Atkritumu šķirošana” u. c. Irina Hiļmane aktīvi dalās savā pieredzē (ciešā sadarbībā ar ģeogrāfijas skolotāju Ē.Lausku) gan pilsētas, gan republikas līmenī (SKOLA2030).

Vēstures un sociālo zinātņu skolotāja Oksana Staņeviča Erasmus+ projektā “Future skills for future school. School education staff mobility” guva milzīgu pieredzi digitālo rīku izmantošanā, pasniedzot tēmas, kas saistītas ar karjeru, darba tirgu, nākotnes profesijām. Globalizācija, klimata pārmaiņas, ilgtspējīgā saimniecība, aprites ekonomika, resursu, dabas daudzveidības saglabāšana un atjaunošana – tēmas, kas ir saistītas ar mūsdienās aktuālo problēmu risināšanu. Uzmanība bija pievēsta prasmēm un iemaņām, kas būs aktuālas nākotnē – radošums, digitālās prasmes, sadarbība.

Apmācības kurss atbilst skolas prioritātēm – sniegt skolotājam un skolēniem nepieciešamās kompetences un prasmes, kas ir aktuālas starptautiski konkurētspējīgā, uz zināšanām balstītā sabiedrībā. Kursā iegūtās zināšanas un prasmes dod iespējas mūsu skolas skolotājiem un skolēniem turpmāk plašāk piedalīties dažādos starptautiskā mēroga projektos un aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās. Kursā iegūtā pieredze un zināšanas palīdzēs iesaistīt citus kolēģus piedalīties starptautiskajos konkursos, olimpiādēs, projektos un citās aktivitātēs, lai nodrošinātu skolēnu radošumu, kompetences, digitālo prasmju, tikumisko vērtību un veselīgā dzīvesveida attīstīšanu.

Informāciju sagatavoja Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas skolotājas Irina Hiļmane un Oksana Staņeviča

Erasmus+ projekta dalībnieku tikšanās Santa de la Cruz (Spānija)

 

Erasmus+ projekta «Future skills for future school” ietvaros no 2023. gada 27.janvāra līdz 04.februārim Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas latviešu valodas skolotāja Jūlija Vaikule un sākumskolas skolotāja Tatjana Krūmiņa apguva apmācības kursu „Outdoor education: a new way of teaching and learning», kurš tika realizēts Santa de La Cruz (Spānija, Tenerife). Projektā piedalījās 14 dalībnieki no Latvijas (4), Polijas (3), Īrijas (3), Slovēnijas (2) un Horvātijas (2).

Kursa aktivitātes paredzēja angļu valodas līmeņa paaugstināšanu un prasmes ieviest jaunas idejas ārā nodarbībās pilnveidošanu. Visas aktivitātes tika realizētas dabā, Tenerifes parkos un kalnos. Kursā tika piedāvātas jaunās aktivitātes, lai ieinteresētu skolēnus mācīties ārā. Visas kursa aktivitātes notika saskaņā ar tā programmu: pastaiga pa Tenerifi ar karti, prasmes strādāt komandā pilnveide, darbs pāros, darbs komandās,  dažādas aktivitātes ar dabas materiāliem – akmentiņiem, kociņiem, koku lapām. Bija ļoti jautri un neparasti, secinājām, ka ir jāmainās, ir jādomā par to, ka nāk jaunā paaudze, kura ir jāiesaista, lai viņiem būtu interesanti mācīties, ka ir jāmeklē arvien plašākas iespējas, lai padarītu mācības par ko aizraujošu, nevis garlaicīgu.

Mobilitātes noslēgumā tika saņemts sertifikāts par dalību apmācības programmā 35 stundu apjomā.

DDAV  projektu «Future skills for future school. School education staff mobility» (Nr. 2022-1-LV01-KA122-SCH-000070247)  līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Informāciju sagatavoja Jūlija Vaikule

Erasmus+ (KA2) dalībnieku tikšanās Palermo (Itālijā)

 

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas administrācijas pārstāvis Ivars Šķinčs un fizikas skolotāja Inna Kolpakova Erasmus+ projekta «Future skills for future school” ietvaros apguva vienas nedēļas „School education staff mobility» apmācības kursu “English for edukators: advance your career (level I)”, kurš tika īstenots Palermo (Itālija) šī gada 17.–21.oktobrī. Projektā piedalījās 16 dalībnieki: 2 no Latvijas, 6 no Lietuvas, 2 no Beļģijas, 4 no Polijas un 2 no Horvātijas. Kursa aktivitātes paredzēja angļu valodas līmeņa paaugstināšanu un sadarbības kompetences pilnveidi.

Erasmus+ projekta nodarbības bija nepieciešamas un lietderīgas, jo mūsu skolas fizikas skolotāja I.Kolpakova jau otro gadu piedalās starptautiskajā izglītības projektā «Misija X: trenējies kā astronauts!» Šo projektu veicina Eiropas Kosmosa aģentūra (ESA), Lielbritānijas Kosmosa aģentūra (UKSA) un Eiropas kosmosa izglītības resursu biroji (ESERO). Misija X ir izglītojošs izaicinājums trenēties kā astronautam, veicot gan fiziskās aktivitātes, gan uzdevumus STEAM priekšmetos. Gandrīz visi Misija X materiāli un komunikācija notiek angļu valodā.

Erasmus+ kursā īpaša uzmanība tika pievērsta runas prasmju, komunikācijas un sadarbības prasmju attīstīšanai. Katra diena sākās ar dažādām aktivitātēm, kuru laikā dalībnieki iepazina cits citu un prezentēja savu dzimto valsti un tās īpatnības (klimats, sports, nacionālie ēdieni u.c.). Tika  pilnveidota angļu valodas gramatika, paplašināts vārdu krājums, uzlabotas klausīšanās, rakstīšanas un sadarbības prasmes.

Erasmus+ projekta laikā tika pilnveidotas pedagoģiskās kompetences, kas skolotājiem  palīdz būt gataviem pārmaiņām, ko prasa izglītības reforma Skola 2030. Skolotāji ieguva dažādas idejas par mācīšanās iespējām un metodēm, kuras var izmantot turpmākajā darbā skolā, arī guva informāciju par izglītības sistēmas īpatnībām un dalībnieku pieredzi no citām Eiropas valstīm, tika izveidoti kontakti ar jauniem sadarbības partneriem no Lietuvas un Beļģijas.

Kursā tika iegūtas jaunas emocijas, idejas un priekšstati, kuri kļūs par svarīgu posmu skolas attīstības ceļā. Kursa noslēgumā dalībnieki saņēma sertifikātu “Future skills for future school. School education staff  mobility” par dalību apmācības programmā.

Informāciju sagatavoja Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas skolotāji Inna Kolpakova un Ivars Šķinčs