DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

PuMPuRS

Individuālais atbalsts 1.-12.klašu skolēniem

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.

2021./2022 mācību gadā Daugavpils 16.vidusskola jau ceturto gadu turpina īstenot projektu PuMPuRS, lai mazinātu ar mācībām un skolas vidi saistītus riskus. Projekta mērķgrupa ir 1.-12. klašu skolēni. Projektā ir iesaistīti 4 pedagogi, kuri sniedz individuālās konsultācijas 9 skolēniem. Mācību gada sākumā katram skolēnam tika izveidots individuālais atbalsta plāns, kurā noteikti mācību pārtraukšanas riski un paredzēti pasākumi to mazināšanai. Pedagogi sniedz atbalstu skolēniem mācību priekšmetos, kuros ir grūtības, palīdz mājas darbu izpildē, viņi sniedz arī psihoemocionālu atbalstu, iedrošina, paaugstina skolēnu  motivāciju mācīties. 

Galvenais projekta fokuss ir ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšana, kas veido atbalstošu un iekļaujošu vidi ikvienam izglītojamam.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā A.Proščenko