DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

PuMPuRS

Individuālais atbalsts skolēniem gan klātienē, gan attālināti

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

Veiksmīgi noslēdzās trešais gads – tik ilgi Daugavpils 16. vidusskola īsteno projektu PuMPuRS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.   Projektā iesaistītie pedagogi – Valentīna Lipkoviča,  Svetlana Zarjanova,  Ludmila Budreviča,  Ludmila Voicehovska, Jeļena Sardiko – sniedza individuālās konsultācijas 14 skolēniem gan attālināti, gan klātienē, atbilstoši epidemioloģiskai situācijai valstī. Pateicoties projekta ietvaros sniegtajām konsultācijām, vairāki skolēni spēja iegūt pamatizglītību. Dažiem skolēniem uzlabojās gan mācību sasniegumi, gan komunikācijas spējas, paaugstinājās pašvērtējums. Daļai skolēnu bija nepieciešams psihoemocionāls atbalsts, ko pedagogi spēja nodrošināt, jo ir izveidojušās savstarpējās uzticamas attiecības. Skolēni paši atzīst, ka sniegtās konsultācijas bija ļoti nepieciešamas un lietderīgas. Tās ļāva  mazināt attālināto mācību negatīvo ietekmi uz skolēnu emocionālo veselību, grūtībām mācīties, nomāktību un depresiju. Pateicoties pedagogu  neatlaidībai un meistarībai tika pārvarētas gan komunikācijas, gan tehniskā rakstura, gan psihoemocionālās grūtības. Visi 14  projektā PuMPuRS iesaistītie skolēni veiksmīgi pabeidza šo mācību gadu. Visiem – gan pedagogiem, gan skolēniem, gan vecākiem – ir liels gandarījums par paveikto!

Informāciju sagatavoja direktora vietniece izglītības jomā A.Proščenko