DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

PuMPuRS

Individuālais atbalsts skolēniem

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

 

2020.-2021. mācību gada otrajā semestrī projekta PuMPuRS (atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai) ietvaros Daugavpils 16. vidusskolas 5 pedagogi turpina sniegt individuālās konsultācijas 14 skolēniem, kuriem nepieciešams atbalsts mācīšanās procesā.  Katram “PuMPuRS” projektā iesaistītajam skolēnam skolā semestra sākumā  izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos preventīvos pasākumus šo risku mazināšanai.  

Projekts PuMPuRS ļauj nodrošināt individuālās konsultācijas arī attālināti. Tas ir liels atbalsts skolēniem, kuriem  attālināts mācību process sagādā grūtības. Bieži skolēni neprot plānot laiku, ir nepietiekams digitālo prasmju līmenis, zema mācīšanās motivācija, nav iemaņu strādāt patstāvīgi.

Problēmu novēršanā ir ļoti svarīga sadarbība ar izglītojamā vecākiem. Pedagogi informē un konsultē vecākus vai aizbildņus mācību un audzināšanas jautājumos un iesaista vecākus vai aizbildņus, speciālistus pedagoģiskajā procesā. Tiek meklēts komplekss risinājums, lai savlaicīgi  sniegtu atbalstu un nodrošinātu individuālo darbu ar izglītojamo.

Individuālo nodarbību laikā pedagogi paaugstina skolēnu motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.

Mūsu skolas pedagogi ne tikai sniedz konsultācijas, bet arī paši paaugstina savu  profesionālo kompetenci – apmeklē kursus, piedalās semināros, supervīzijās, darbnīcās.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā A.Proščenko