DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Jau ceturto gadu  Daugavpils 16. vidusskola īsteno ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni  2020./2021. mācību gadā ir skolotāju kompetences pilnveidošana un sadarbības veicināšana jaunā mācību satura plānošanā un īstenošanā, KI integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā, individuālā karjeras atbalsta pieejamības nodrošināšana skolēniem un vecākiem, profesionālās izglītības pievilcības veicināšana. Projekta mērķauditorija ir  7.-12. klašu izglītojamie.

Skolā strādā pedagogs karjeras konsultants. PKK sniedz atbalstu skolas administrācijai izglītojamo interešu un vajadzību apzināšanā un izglītības piedāvājuma veidošanā; līdzdarbojas, palīdzot pedagogiem attīstīt izglītojamo pašvadītas mācīšanās prasmi attiecībā uz karjeras mērķu izvirzīšanu un to sasniegšanu; veicina pedagogu savstarpējo sadarbību priekšmetu jomas ietvaros, iedodot instrumentus, kā identificēt karjeras vadības prasmes jaunajā kompetencēs balstītā saturā, un  sekojot mācību satura sasaistei ar turpmākās izglītības un darba ceļu; sniedz metodisku, informatīvu un konsultatīvu individuālo atbalstu izglītojamiem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai; sadarbībā ar vecākiem un priekšmetu skolotājiem modelē individuālu mācību plānu, gan izvēloties izglītības saturu pēc 9.klases, gan sniedzot atbalstu pārejai uz padziļinātajiem kursiem vidusskolas posmā; piesaista ārējos sadarbības partnerus dažādu mācību kursu īstenošanai un satura padziļinātai apguvei. Savā darbā PKK balstās uz izglītojamo spējām, interesēm un skolas piedāvājumu.

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante Anželika Anufrijeva