DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Atbalsta komandas darbs skolā

Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam iekļaujoša izglītība definēta kā process, kurā tiek nodrošinātas atbilstošas visu izglītojamo daudzveidīgās vajadzības. Lai veiksmīgāk realizētu iekļaujošas izglītības mērķus un palīdzētu katram izglītojamam iegūt kvalitatīvu izglītību, Daugavpils 16.vidusskolā tika izveidota atbalsta komanda. Tās galvenais uzdevums ir veiksmīgāk plānot un organizēt pedagoģisko darbu ar izglītojamiem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību procesā.

Atbalsta komanda ir speciālistu grupa, kas sastāv no administrācijas pārstāvjiem, izglītības psihologa, speciālā pedagoga, sociālā pedagoga, pedagoga karjeras konsultanta, logopēda. Atbalsta komandas speciālisti savas kompetences ietvaros veic pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu izglītojamiem, iesaistot viņu vecākus, pedagogus, izglītības iestādes darbiniekus. Atbalsta komanda strādā: ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām; ar tiem, kas neattaisnoti kavē skolu; jaunatnākušiem bērniem, kuriem ir adaptācijas grūtības jaunajā skolā/klasē; bērniem un/vai vecākiem, kuri paši lūguši palīdzību kādam no atbalsta  komandas speciālistam vai kuriem ir nepieciešama palīdzība; bērniem bāreņiem/bez vecāku gādības palikušajiem izglītojamiem u.c.

Atbalsta komandas speciālisti – logopēds un speciālais pedagogs – sagatavo rakstiskus atzinumus par izglītojamā izpētes rezultātiem, ja izglītojamais apmeklē pedagoģiski medicīnisko komisiju. Logopēds veic bērnu valodas traucējumu diagnostiku un korekciju. Konsultē skolotājus un vecākus par korekcijas darba norisi. Sociālais pedagogs iepazīstas ar ģimeņu sociālajiem apstākļiem, vēro tos. Prognozē iespējamās grūtības mācībās un saskarsmē nelabvēlīgu sociālu apstākļu gadījumā, plāno nepieciešamo atbalstu situācijas uzlabošanai, sadarbojas ar valsts un nevalstiskajām institūcijām izglītojamo sociālo vajadzību nodrošināšanā u.c. Pedagogs informē (mutiski un rakstiski) atbalsta komandas speciālistus par radušos problēmu vai jautājumu, kurā viņam nepieciešama palīdzība, sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām. Speciālais pedagogs palīdz izglītojamiem ar speciālām vajadzībām apgūt izglītības programmā paredzēto mācību saturu mācību stundu laikā un individuālās nodarbībās.

Visi atbalsta komandas dalībnieki sadarbojas, sniedz viens otram nepieciešamo informāciju un rekomendācijas izglītības procesa organizēšanā. Nepieciešamības gadījumā iesaka ārsta konsultācijas vai papildus koriģējošas nodarbības (piemēram, baseina apmeklējumu, koriģējošo vingrošanu u.c.). Sniedz informāciju vecākiem un skolotājiem par atbalsta komandas izstrādātajām rekomendācijām.

Atbalsta komandas speciālisti sadarbojas ar izglītojamo vecākiem, uzklausa vecākus, korekti atbild uz viņus interesējošiem jautājumiem, kā arī noskaidro vecāku vēlmes un intereses bērnu izglītošanas jautājumos. Pārrunā ar vecākiem izglītojamā attīstību, mācību sasniegumus un/vai uzvedības problēmas. Iesaista vecākus lēmumu pieņemšanas procesā.

Atbalsta komandas sēdes notiek regulāri, 2 reizes mēnesī (pēc nepieciešamības var būt arī biežāk) pirmdienās. Tikšanās reizēs tiek apspriesti aktuālie jautājumi, izskatītas sūdzības, ziņojumi, konfliktsituācijas, iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanas gadījumi u.c. un tiek meklēti efektīvākie risinājumi. Situācijas tiek izskatītas visu iesaistīto pušu klātbūtnē – skolēni, vecāki, klases audzinātājs, skolas vadība.

Sagatavoja Aļona Proščenko, direktores vietniece izglītības jomā