DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

PuMPuRS

2018./2019. mācību gada 2.semestrī Daugavpils 16.vidusskola turpina dalību projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/1/001). Projekta ietvaros konsultatīvo atbalstu saņem 9 skolēni, ar kuriem strādā  profesionāla pedagogu komanda: psihologs, sociālais pedagogs un dažādu  priekšmetu skolotāji.

Konsultatīvais atbalsts parasti ir tieši vai netieši vērsts uz to, lai skolēns sasniegtu vismaz lielāko daļu sekojošo mērķu.

 1. Izpratne. Pilnveidota izpratne par problēmu cēloņiem un attīstību.
 2. Attiecības ar citiem. Iegūta prakse labāk veidot un uzturēt attiecības ar citiem cilvēkiem.
 3. Sevis apzināšanās.
 4. Sevis pieņemšana. Spēja veidot un uzturēt pozitīvu attieksmi pret sevi.
 5. Pašaktualizācija. Virzība uz sava potenciāla pilnīgu izmantošanu un pilnveidi.
 6. Problēmu risināšana. Atbalsts to problēmu risināšanā, kuras konsultatīvā atbalsta saņēmējs nespēj atrisināt vienatnē.
 7. Psiholoģiska izglītība. Pieeju un tehniku apguve savas uzvedības izpratnei un kontrolei.
 8. Sociālo prasmju apguve.
 9. Kognitīvās izmaiņas.
 10. Uzvedības izmaiņas.
 11. Izmaiņas sistēmās. Sociālo sistēmu (piemēram, ģimenes) izmaiņu veicināšana.
 12. Dzīves vadības pamats.
 13. Kompensācija. To prasmju pilnveide, kas nepieciešamas, lai labotu iepriekš, neadekvātās uzvedības laikā, pieļautās kļūdas.
 14. Sociālā iekļaušanās. Vēlmes un spējas aktīvi iekļauties sabiedrībā.

 

Gribētos atzīmēt, ka ir pozitīva tendence: skolēniem uzlabojās vērtējumi dažos mācību priekšmetos, kļuva labāka saskarsme ar pedagogiem un klasesbiedriem.  Ir pozitīvi piemēri, kad uzlabojās ģimenes un skolas sadarbība.

Sagatavoja projekta koordinatore, direktora vietniece

izglītības jomā Aļona Ivanova